П О З И В за подношење понуда у отвореном поступку за услуге- Екскурзија ученика 1-7. разреда и наставе у природи

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), Основна школа „Сретен Лазаревић“, 32252 Прилике,

 о б ј а в љ у је - П О З И В за подношење понуда у отвореном поступку за услуге- Екскурзија ученика 1-7. разреда и наставе у природи (ЈНМВ број 9/2019)

  1. Предмет јавне набавке су услуге: Организовање извођења екскурзија ученика од 1. до 7. разреда и наставе у природи ( 6 партија). Ближи услови конкурса и спецификација услуга наведена је у Конкурсној документацији.
  2. Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама("Службени гласник РС", број 124/2012). Испуњеност наведених услова подносилац понуде доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона, односно доставом изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона.

Образац изјаве може се преузети код наручиоца.

  1. Критеријум за избор најповољније понудеје најнижа понуђена цена.
  1. Рок за подношење понуда је 05.12.2019.година Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока сматра се први следећи радни дан до 11,00 часова. Неблаговремене понуде комисија неће отварати ни разматрати.
  1. Понуде се подносе  на адресу: Основна школа „Сретен Лазаревић“, 32252 Прилике, са назнаком: " -ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 9/2019Организовање извођења екскурзија ученика од 1. до 7. разреда и настава у природи ".
  1. Понуда мора бити јасна, недвосмислена. Важност понуде је најмање 30 дана од отварања понуда.
  1. Понуда са варијантама није дозвољена.
  1. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана предвиђеног рока, односно 05.12.2019. год. у 12,00 часова у канцеларији директора школе, у Основној школи „Сретен Лазаревић“, 32252 Прилике. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.
  1. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.
  1. Додатне информације у вези са конкурсном документацијом могу се добити на телефон 032/5462-106 – секретар школе.

 

Информације о потребној конкурсној документацији погледајте овде.