ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за добра-Електрична енергија

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник РС", број 124/12,14/15 и 68/15)  , Основна школа „Сретен Лазаревић“, 32252 Прилике, о б ј а в љ у је:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку

за добра-Електрична енергија

(ЈНМВ број 01)

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив: Основна школа „Сретен Лазаревић“

Адреса: 32252 Прилике

Интернет страница наручиоца:www.osprilike.znanje.info

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа – школа

3.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама

4. ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ , НАЗИВ И ОЗНАКА ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: набавка електричне енергије за потпуно снабдевање за 2019годину, ознака из Општег речника набавки:09310000- Електрична енергија

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена

7. ОПИС ПАРТИЈА: Предметна јавна набавка није формирана по партијама

8. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Конкурсна документација се може преузети на следећи начин: са Портала Управе за јавне набавке

– portal.ujn.gov.rs, са сајта школеwww.osprilike.znanje.info

9. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу: ОШ „Сретен Лазаревић“,32252 Прилике. Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра- електричне енергије, ЈНМВ бр. 01 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 08,00 до 14,00 сати на адресу Наручиоца.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања на Порталу управе за јавне набавке до 12,00 часова задњег дана рока.

Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране

одговорног лица понуђача.

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

10. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана кад истекне рок подношења понуда.

Наручиоца: Основна школа „Сретен Лазаревић“ , 32252 Прилике

11. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Пре почетка отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати отварању понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 8 (осам) дана од дана јавног отварања понуда.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Особа за контакт je секретар школе – Миле Симеуновић, тел.032 54-62-106

Комисија за јавну набавку