Правилник о оцењивању ученика

На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ступио је на снагу 25.5.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. године. Правилник можете погледати овде.