ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за прехрамбене намирнице за школску кухињу

  • Štampa

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) , Основна школа „Сретен Лазаревић“ , 32252 Прилике, о б ј а в љ у је ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за прехрамбене намирнице за школску кухињу.

(ЈНВВ број 04/2019)

  1. Предмет јавне набавке је добара: Прехрамбене намирнице за школску кухињу.  
  1. Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/2015). Испуњеност наведених услова подносилац понуде доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки подносилац понуде треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
  1. Предмет јавне набавке обликован је у 3 партије:
1 2 3 4
                                                       I партија- Хлеб и пецива
1. Хлеб Ком. 4.200
2. Лепиње Ком. 3300
3. Кроасан-вишња-120 g Ком. 3300
4. Кроасан-шунка-120g Ком. 3300
5. Рол-виршла-120g Ком. 3300
6. Бурек-1/8 Ком. 2760
7. Зељаница-130g Ком. 2760
8. Пита са сиром-130g Ком. 2760
9 Ђеврек Ком. 2500
10 Переца штапић Ком. 2500
11 Кроасан са кремом 120g Ком. 2500
12 Плетеница Ком. 2500
13 Троугао-Ванила,вишња 120g Ком. 2500
14 Крофна са мармеладом 120g Ком. 2500
15 Лисната слана плетеница 120g Ком. 2500
16 Пица-парче 120g Ком. 2500
17 Лисната погачица са чварцима 120g Ком. 2500
18 Панцерота 120g Ком. 2500
                                         II партија- Млеко и млечни производи
1. Јогурт Ком. 3300
2. Кисела павлака Кг. 90
3. Фета сир Кг. 90
4. Млеко л 150
                                           III- Намирнице широке потрошње
1. Кромпир Кг. 1.800
2. Крем Кг.

88

3. Паштета Кг. 90
4. Џем Кг. 24
5. Српска коб. Кг. 300
6. Париска мега Кг. 150
7. Шунка Кг. 240
8. Будимска кобасица Кг. 240
9. Пилетина Кг. 288
10. Чај Ком. 144
11. Сок Ком. 216
12. Шећер Кг. 312
13. Макарона Ком. 810
14 Пасуљ Кг. 1000
15 Банане Ком. 500
16 Јабуке Ком. 500
17 Кечап литар 90
18 Мајонез Кг. 90
19 Купус Кг. 300
20 Шаргарепа Кг. 24
21 Лук Кг. 64
22 Уље л 180
23 Сирће л 5
24 Со Кг. 20
25 Вегета Кг. 6
26 Алева паприка Кг. 4
27 Брашно Кг. 32
28 Течност за пос. л 35
29 Трулекс крпе Ком. 60
30 Мер за прозоре Ком. 5
31 Хепо коцке Ком. 6
32 Убрус Ком. 48
33 Салвете Паковање(100 ком) 200
34 Сунђер Ком. 10
35 Циф Ком. 3
36 Аксел Ком. 5
  1. Критеријум за избор најповољније понудеје најнижа понуђена цена. Ближи критеријуми и пондери биће дати у конкурсној документацији.
  1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид, односно преузети конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова у Основној школи “Сретен Лазаревић“, у Приликама, канцеларија секретара школе. Конкурсна документација се може доставити и поштом, телефаксом или путем електронске поште.